கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: May 4, 2022

56 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

புலவரால் ஒழிந்த போர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,257
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) இரண்டு மன்னர்களுக்குள் பகையுண்டாயிற்று. இருவரிடமும் படைப்பலமும்,…

பொன்னாண்டான்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,306
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) முன்னாளிலே பொன்னண்டான் என்னும் பெயருடையவன் ஒருவன்…

தருமசாமியும் சிறுவர்களும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,375
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு மதுரையிலே தருமசாமி…

சிற்றூரும் சிறுவர்களும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,382
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் அறிஞர் ஒரு சிற்றூருக்குச் சென்றார்….

நச்சினார்க்கினியர் நற்றமிழ்ச் சங்கம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,261
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் ஊரில் இளைஞர்கள் பலர் ஒன்றுகூடி…

நல்லியக்கோடன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,363
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தரிக்குடி என்னும் ஊரிலே நல்லியக்கோடன் என்…

ஒளவையாரும் அறிவிலியும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,268
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நம்மை ஒருவர் புகழ்ந்துகொண்டு வருவார்க ளானால்,…

சிறப்படைந்த கண்ணாயிரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,266
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மெய்யூர் என்னும் ஓர் ஊரிலே கண்ணாயிரம்…

புகழேந்தியின் சொற்பொழிவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,246
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் ஊரிலே புகழேந்தி என்னும் பெயருடையவன்…

ஐயாக்குட்டியும் ஆறுமுகமும்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 4, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,177
 

 (1955 வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஓர் ஊரிலே ஐயாக்குட்டி என்றும், ஆறுமுகம்…