கதையாசிரியர்: ச.சேதுசுப்பிரமணிய பிள்ளை

80 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

மானம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,506
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் தன் நிலையில் தாழாமையும்,…

குடிமை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,281
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் ஒழிபியல் குடிமை உயர்குடிப்…

மருந்து

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,137
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் நோயைப் போக்கும் மருந்து…

பெரியாரைப் பிழையாமை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,047
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் அறிவுடையவரை அவமதித்து ஒழுகாமை…

பகை மாட்சி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,197
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் பகையினது சிறப்பு பண்டைக்…

இகல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,221
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் தமிழ்நாட்டு வேந்தர் மூவர்….

புல்லறிவாண்மை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,368
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் இழிவான அறிவுடைமை கொள்ளிடம்…

பேதைமை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,309
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் அறியாமை இராசமாபுரத்து அரசனான…

கூடா நட்பு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,513
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் உள்ளத்தில் கூடாது வெளியில்…

நட்பாராய்தல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,256
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் சிநேகமாக்கிக்கொள்ளத் தக்கவர்களை ஆராயும்…