கதையாசிரியர் தொகுப்பு: கோபிநாத் மோகன்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

சத்தை ஏர்

 

 பச்சை பசேலென பச்சை பாயை விரிதஂதாறஂ போலஂ எஙஂகுமஂ பசுமை எனஂற நிலையெலஂலாம் மாறி,முறஂறிலுமஂ மாறுபடஂடு,பல ​ விளைநிலஙஂகளஂ தரிசு காடாக​,வீடஂடு மனைகளாக ​ காடஂசி தருகினஂறன நமது ​ கிராமங்களஂ. அப்படியாகதஂதானஂ தஞஂசை தரணியினஂ சூரப்பள்ளம் எனும் அழகிய​ கிராமமும் காலதஂதினஂ போக்கிற்கு மாறுபடஂடு முறஂறிலுமாக கலையிழநஂது நிற்கிறது. அப்படியாக​,இந்த காலத்தினஂ மாறஂறம் விஞஂஞான வளரஂச்சி எனஂறு பெருமை பீத்தி கொள்ளும் சனஙஂகளுகஂகு மதஂதியிலஂ அகப்பட்டும்,உட்பட்டும் போராடி தத்தளிக்கும் பாமர ​ ஏழை விவசாயி ஒருவரோடு