கதையாசிரியர்: எஸ்.பொன்னுத்துரை

54 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

ஈடு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 439
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘எனவே, நீ பட்ட கடனே நீ…

ஈகை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 401
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘ஞானத்திற்குத் தவணையிடலாம்; தருமத் திற்கு அப்படிச்…

வேளை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 436
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘அது அதற்கு அந்தந்த வேளையென்று ஈசன்…

சீர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 439
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘எண்ணவும் அரிதான இரகசியங்களினுள்ளே மௌனமாக இருக்கிறவனும் ‘யானே யாவேன்’…

கலி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 468
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘பூததயை, மிருதுத்தன்மை, சகிப்பு, வெகுளாமை, நன்றி…

விடை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 425
 

  (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘வினாவைப் பொறுத்து மட்டுமே விடை அமைவதில்லை….

யோனி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 334
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘தன் காமத்தினவுக்குத் தீனியிடும் கருமத்தில் பெண்…

விகை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 419
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘அத்தகைய மோக நீக்கம் உங்களுக்குக் கைவரப்…

வசை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 421
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கர்மங்களை அறவே துறந்து, அத் துறத்தலின் பயனையும்…

துணை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 314
 

 (1975ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ‘நீ பிறந்ததிலிருந்து வாழ்க்கை கிடைத்து விட்டது…