கதையாசிரியர் தொகுப்பு: மருதூர் வாணர்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

ஓ..நானும் காப்பாற்றுவேன்..!

 

 “மரீனா, நீ இனிப் பிச்சை எடுக் கப் போகக்கூடாது. நான் உனக்கும் சேத்துப் பிச்சை எடுத்து உழைக் கிறேன்.” என்று மனைவியைக் கட் டுப் படுத்தினான் காசின் பாவா . “…. நம்மட புள்ளை தலைப்பட்டா அவளுக்கு ஒரு கல்யாண மென்டு வீடென்டு கைக்கூலியென்டு குடுக்கத் துக்கெல்லாம் ஆருக்கிட்டப் போறது?” என்று மரீனா விவாதித் தாள். ‘மரீனா நீ …. இவ்வளவுகாலமும் பட்ட கஷ்டமெல்லாம் போதும் அல்லா நமக் கொரு வழிகாட்டாமே வுட மாட்டான். நீ பிச்சை