கதையாசிரியர்: உமா பாலகுமார்

11 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

உள்ளம் உன் வசமானதடி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 19, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,366
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-10 | அத்தியாயம்-11 முகிலனின் முகம்…

உள்ளம் உன் வசமானதடி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 17, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,665
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-9 | அத்தியாயம்-10 | அத்தியாயம்-11…

உள்ளம் உன் வசமானதடி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 15, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,763
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-8 | அத்தியாயம்-9 | அத்தியாயம்-10…

உள்ளம் உன் வசமானதடி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 13, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,830
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-7 | அத்தியாயம்-8 | அத்தியாயம்-9…

உள்ளம் உன் வசமானதடி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 11, 2023
பார்வையிட்டோர்: 9,361
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-6 | அத்தியாயம்-7 | அத்தியாயம்-8…

உள்ளம் உன் வசமானதடி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 9, 2023
பார்வையிட்டோர்: 6,207
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-5 | அத்தியாயம்-6 | அத்தியாயம்-7…

உள்ளம் உன் வசமானதடி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 7, 2023
பார்வையிட்டோர்: 7,757
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-4 | அத்தியாயம்-5 | அத்தியாயம்-6…

உள்ளம் உன் வசமானதடி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 7,079
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-3 | அத்தியாயம்-4 | அத்தியாயம்-5…

உள்ளம் உன் வசமானதடி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 3, 2023
பார்வையிட்டோர்: 11,072
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-2 | அத்தியாயம்-3 | அத்தியாயம்-4…

உள்ளம் உன் வசமானதடி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 1, 2023
பார்வையிட்டோர்: 15,761
 

 (2009ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-1 | அத்தியாயம்-2 | அத்தியாயம்-3…