கதையாசிரியர் தொகுப்பு: புலேந்திரன்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

தோப்புக்கரணம் போட்ட தலைவன்!

 

 ஒரு காடு… அந்தக் காட்டுக்குத் தலைவனாக யானை இருந்தது. அது செல்லும் வழியில் எதிர்ப்படும் விலங்குகள் மரியாதையுடன் வணங்கும். புன்னைகையுடன் பேசும். இதையெல்லாம் பார்த்த நரி, ‘நான் காட்டுத் தலைவராக இருந்தால் எனக்கும் இப்படி வணக்கம் செய்வார்கள். தலைவராவது எப்படி?’ எனச் சிந்திக்கத் தொடங்கியது. சீக்கிரமே ஒரு திட்டம் உதித்தது. காட்டு விலங்குகளைத் தனித்தனியே சந்தித்து, தன்னைத் தலைவனாகத் தேர்ந்தெடுத்தால், இதைச் செய்வேன். அதைச் செய்வேன் எனச் சொன்னது. நம்பிய விலங்குகளும் நரியின் பின்னால் அணிவகுத்தன. நரியின்