கதையாசிரியர்: வேதநாயகம் பிள்ளை

15 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 18, 2024
பார்வையிட்டோர்: 420
 

 (1879ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தமிழில் எழுதப்பட்ட முதல் நாவல். அதுவரை…

பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 16, 2024
பார்வையிட்டோர்: 696
 

 (1879ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தமிழில் எழுதப்பட்ட முதல் நாவல். அதுவரை…

பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 14, 2024
பார்வையிட்டோர்: 757
 

 (1879ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தமிழில் எழுதப்பட்ட முதல் நாவல். அதுவரை செய்யுள்…

பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 12, 2024
பார்வையிட்டோர்: 853
 

 (1879ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தமிழில் எழுதப்பட்ட முதல் நாவல். அதுவரை செய்யுள்…

பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 10, 2024
பார்வையிட்டோர்: 912
 

 (1879ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தமிழில் எழுதப்பட்ட முதல் நாவல். அதுவரை செய்யுள்…

பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 8, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,041
 

 (1879ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தமிழில் எழுதப்பட்ட முதல் நாவல். அதுவரை செய்யுள்…

பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 6, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,453
 

 (1879ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தமிழில் எழுதப்பட்ட முதல் நாவல். அதுவரை செய்யுள்…

பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 4, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,259
 

 (1879ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தமிழில் எழுதப்பட்ட முதல் நாவல். அதுவரை செய்யுள்…

பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: July 2, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,280
 

 (1879ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தமிழில் எழுதப்பட்ட முதல் நாவல். அதுவரை செய்யுள்…

பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 30, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,130
 

 (1879ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) தமிழில் எழுதப்பட்ட முதல் நாவல். அதுவரை…