கதையாசிரியர் தொகுப்பு: ச.சேதுசுப்பிரமணிய பிள்ளை

2 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

வான் சிறப்பு

 

 திருக்குறள் கதைகள் மழையின் சிறப்பைக் கூறுதல் சோழநாட்டில் வாழ்ந்த சிலம்பி என்ற பெண், ”கம்பர் வாயால் புகழப்படவேண்டும்” என்று கம்ப ருக்கு 500 பொன் அளித்து, “தன்னை வாழ்த்தும் படியான ஓர் பாடல் பாடவேண்டும்” என்று கேட்டுக்கொண்டாள். பொன்னைப்பெற்ற கம்பர், “தண்ணீரும் காவிரியே, தார்வேந்தனும் சோழனே – மண்ணாவதும் சோழ மண்டலமே” என்று வாழ்த்தினார். இவ்வாழ்த்தைக் கேட்ட அவள், “என்னை வாழ்த்தும்படியாகத் தங்களை வேண்டிக்கொண்டதற்குத் தாங்கள் தண்ணீரை வாழ்த்துகிறீர்களே” என்றாள். அப்போது கம்பர், “தண்ணீரைமட்டும் வாழ்த்தவில்லை. தண்ணீரைத்


கடவுள் வாழ்த்து

 

 திருக்குறள் கதைகள் முகவுரை இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் மற்றகாட்டு அறி வுடை மக்கள் அடைந்திருக்கின்ற ஆட்சி நலவுரிமையை இந்தியரும் அடையப் பெருமுயற்சி யெடுத்தவர் மகாத்மா காந்தியடிகள். பிரிவுற்ற இந்தியா முறிவற்று ஒருமையுற உழைத்த அடிகளின் தூய உட்கோளைத் தன் மனக் கோளுக்கு மாறென்று எண்ணி வெறிகொண்ட விநாயக நாதுராம் கோட்ஸே, இறைவனைத் தொழும் தூய வேளை யிலே சுட்டுக் கொண்றான். அந்நாள் 1948 ஜனவரி 30s வெள்ளி மாலை. இந்நாள், நாட்டு வரலாற்றில் சிவப் பெழுத்தாற் பொறித்து